Bloggen

Dynabyte Consulting

Hva er greia med bare å gjøre det?

av | 31. august 2023

Nei, vi snakker ikke om å hoppe ned fra gjerdet og stemme ved neste kommunevalg, ei heller om å si opp treningsmedlemskapet fordi du aldri bruker det, – nei, vi snakker om det mange kontraktsrådgivere ofte bare tenker og ønsker, men ikke helt får til, – det å øke måloppnåelsen og unngå at noe uønsket inntreffer,  gjøre gode prioriteringer og ta riktige beslutninger, oppleve mestring og ha kontroll, – vi snakker om risikobasert kontraktstyring, og akkurat nå om det å bare komme i gang.

 

Dynabyte Consulting - Foto: Kasper Rasmussen - Unsplash

Tekst: Tore Magler Wiggen | Dynabyte Consulting AS  |  Foto: Kasper Rasmussen | https://unsplash.com/

Alle som har jobbet litt med kontrakter vet at kontrakten ikke bare er en juridisk administrativ ramme, men et strategisk verktøy. Kontrakten gir deg ulike åpninger til å skape muligheter, samt unngå og håndtere konflikter som oppstår på veien mot målet.

Om vi for enkelheten skyld sier at risikostyring er sunn fornuft satt i system eller etterpåklokskap på forhånd, bør vi også kunne si at risikostyring dreier seg mye om et ønske eller et mål om å oppnå noe eller unngå noe annet. 

Risikostyring dreier seg om; å sikre en balanse mellom det å skape verdier og det å unngå feil, skader og tap, – ved systematisk bruk av kunnskap og erfaring det tidspunktet man skal ta de vanskelig beslutningene. Det er kunnskapen vi besitter, erfaringen vi tilegner oss og måten vi tilnærmer oss det usikre på som utgjør risikostyring. Det er dette vi også kan utnytte oss av når vi driver risikobasert kontraktstyring.

Skal du øke måloppnåelsen gjennom en kontrakt må du sette deg et mål, lande en strategi og ikke glemme hvorfor du gjør dette. Du må bruke egen eller andres kompetanse og erfaring, tilnærme deg kontrakten systematisk, identifisere muligheter, avdekke uønskede hendelser, vurdere sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket kan inntreffe.

Basert på de funnene du gjør i denne prosessen må du etablere tiltak som enten reduserer det uønskede eller stimulerer det ønskede. Endelig må du aktivt følge opp det du gjennom denne prosessen har avdekket og de tiltakene du har bestemt deg for.

Dette er risikobasert kontraktstyring. Dette er en metode som reduserer usikkerhet og konflikter, sikrer kontroll og øker måloppnåelsen.

Om du ikke allerede har begynt, – start i det små, gjør det enkelt, lær å bruke grunnbegrepene, ta gjerne et crash kurs, bruk enkle hjelpemidler, oppnå gevinster og se resultater.

– Kontrakten gir deg ulike åpninger til å skape muligheter, samt unngå og håndtere konflikter som oppstår på veien mot målet.

Tore Magler Wiggen, Legal Risk Manager, Dynabyte Consulting AS

 

Skal du bli virkelig god så må du også:

  • Kjenne bakgrunnen for, og forstå kontraktens formål.
  • Ha kompetanse til, og erfaring med å utarbeide en formålstjenlig kontrakt.
  • Kjenne regelverk bak, og vite hvordan man skal tolke kontraktens bestemmelser.
  • Forstå viktigheten av, og beherske god kommunikasjon.
  • Forstå betydningen av, og sikre nødvendig skriftlig dokumentasjon.
  • Opptre proaktivt, og håndtere avvik og endringer på en effektiv måte.
  • Forstå ulike faglige utfordringer, og kunne utnytte seg av andres kompetanse og erfaring.
  • Ha erfaring med, og egenskaper til å kunne gjennomføre forhandlinger der det er nødvendig.

Om du lykkes med dette kan jeg love deg at du unngår unødvendige konflikter og tvister, samt tidkrevende og kostnadsdrivende rettsaker.

– Ikke glem at lykken er størst først når du når målet du har satt deg.